ติดต่อ อบต.

            

องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ 99 หมู่ที่ 16 บ้านดงก้านตาล ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์ / 056 713 527

โทรสาร  /  056 713 528