ฝ่ายการเมือง

บัตรประวัติ ผู้บริหาร/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ

ตำแหน่ง นายก รองนายก เลขานุการนายก ส.อบต. ประธานสภา รองปรานสภา เลขานุการสภา

1.ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ จันทร์สำเภา 

2.วัน เดือน ปี 19 ธันวาคม 2500       

3.เกิดที่อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

4. ที่อยู่ บ้านเลขที่   442 หมู่ที่10 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

5. วันเลือกตั้ง  16ตุลาคม 2554  6 วันหมดวาระ     

6.วันหมดวาระ 16ตุลาคม 2558    

7.วันประกาศผล 8 พ.ย 2554    

8 อาชีพ เกษตรกร

9.ชื่อคู่สมรส นางจำนง จันทร์สำเภา สถานที่ประกอบการอาชีพ เกษตรกร/ส.อบต.

10.ชื่อบิดา นายสงวน จันทร์สำเภา ชื่อมารดา นางบุญเรือน จันทร์สำเภา

11.ประวัติการศึกษา สถานศึกษา พณิชยการนครสวรรค์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช วุฒิที่ได้รับ ระบุสาขาวิชาเอก(ถ้ามี) ปวช. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปี-ถึง(เดือน-ปี) 2522 2555

12.ประวัติการดูงานหรือฝึกอบรม สถานที่ดูงานหรือฝึกอบรม วุฒิที่ได้รับ วันที่ ตั้งแต่-ถึง(วัน-เดือน-ปี)

1.อบรมหลักสูตร นายก อบต.รุ่นที่ 37 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร จ.ปทุมธานี จำนวน 3 สัปดาห์ ประกาศนียบัตร ระหว่าง 6-24 ก.พ.2555

2.อบรมและ สัมมนาหลักสูตรสารสนเทศสำรับผู้บริหารฝ่ายการเมืองรุ่น 1 ณ สถาบันพัฒนาบุคคล จ.ปทุมธานี จำนวน 1 คน ประกาศนียบัตร ระหว่าง 12-16 พ.ย.2555

15.ตำแหน่งและค่าตอบแทน วัน เดือน ปี ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน คำสั่ง/มติ หมายเหตุ

16 ต.ค.54  นายก อบต. 23,900- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก พ.ศ.2554 สมัยที่ 1