กองช่าง

  กองช่าง

3.1 งานก่อสร้าง

     - งานก่อสร้างและบูรณะ

     - งานจัดเก็บและบริการข้อมูลการก่อสร้าง

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

    - งานออกแบบและประเมินราคา

    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค

     - งานบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

     - งานกิจการประปา

3.4 งานผังเมือง

                                                     - งานวางผังพัฒนาเมือง

                                                     - งานควบคุมทางผังเมือง

                                                     - งานสำรวจและแผนที่