กองคลัง

กองคลัง

2.1 งานการเงิน

    - งานการเงิน

    - งานรับ-เบิกจ่ายเงิน

    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

    - งานเก็บรักษาเงิน

2.2 งานบัญชี

     - งานการบัญชี

     - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

     - งานงบการเงิน และงบทดลอง

     - งานแสดงฐานะการเงิน

 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

     - งานพัฒนารายได้

     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

  2.4 ฝ่ายงานทะเบียนและทรัพย์สิน และพัสดุ

     -  งานจัดซื้อจัดจ้าง

     -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์