สำนักปลัด

สำนักงานปลัด อบต.

1.1 งานบริหารทั่วไป

       - งานธุรการ สารบรรณ

       - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

       - งานการเลือกตั้ง

       - งานควบคุมและตรวจสอบภายใน

       - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.2 งานบริหารงานบุคคล

       - งานบรรจุ และแต่งตั้ง

       - งานวินัย

       - งานสิทธิสวัสดิการ

1.3 งานนโยบายและแผน

      - งานนโยบายและแผน  

      - งานงบประมาณ

      - งานวิจัยและประสานแผน

      - งานติดตามและประเมินผล

1.4 งานกฎหมายและคดี

       - งานนิติกรรม

       - งานร้องเรียนทุกข์และอุทธรณ์

       - งานข้อบัญญัติและระเบียบ

       - งานกิจการพาณิชย์

1.5 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       - การบริหารการศึกษา

       - การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

       - งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.6 งานสวัสดิการสังคม

       - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

       - งานสังคมสงเคราะห์

       - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.7 งานกิจการสภา

     - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

     - งานการประชุม

     - งานอำนวยการและประสานงาน

     - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา 

1.8 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

       - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

       - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

       - งานรักษาความสะอาด

       - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

       - งานควบคุมโรค

       - งานบริการสาธารณสุข

1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      - งานอำนวยการ

      - งานป้องกัน

      - งานฟื้นฟู

1.10 งานส่งเสริมการเกษตร

       - งานส่งเสริมการเกษตร

       - งานส่งเสริมปศุสัตว์