การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ประจำปีงบประมาณ 2558