เกี่ยวกับ อบต.

    การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างร่วมส่งเริมความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง กองช่าง กำหนดกรอบอัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น 57 อัตรา แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงต้อมีความจำเป็นขอกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับปริมาณงานเพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาการบริหารภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ

 


  • โครงสร้างองค์กร.jpg

  • สำนักงานปลัด อบต. 1.1 งานบริหารทั่วไป - งานธุรการ สารบรรณ - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว - งานการเลือกตั้ง - งานควบคุมและตรวจสอบภายใน - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 1.2 งานบริหารงานบุ...

  • กองคลัง 2.1 งานการเงิน - งานการเงิน - งานรับ-เบิกจ่ายเงิน - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - งานเก็บรักษาเงิน 2.2 งานบัญชี - งานการบัญชี - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน - งานงบการ...

  • กองช่าง 3.1 งานก่อสร้าง - งานก่อสร้างและบูรณะ - งานจัดเก็บและบริการข้อมูลการก่อสร้าง 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร - งานออกแบบและประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 3.3 งาน...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …