ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

เบอร์ใหม่สำนักงาน

โทร.056-713-527    โทรสาร.056-713-528    

องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นำโดยนายไพโรจน์  จันทร์สำเภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นางสาวสุนิสา  สุขเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ผู้นำหมู่บ้าน  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย รายละ 2,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

                                                                       
  • ครอบครัวสัมพันธ์ Bike rally

    องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลกันจุ ได้จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ Bike rally ณ.หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลกันจุ โดยมีครอบครัวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  • งานบรวงสวงปู่ลา ชุมชนซับบอน

    ชุมชนซับบอน หมู่ที่ 7,10,14 ตำบลกันจุ ร่วมงานประจำปี บวงสรวงปู่ลา สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้าน โดยมีนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จันทร์สำเภา นายก อบต. กันจุ นายวิชาญ อ่อนอินทร์ กำนันตำบลกันจุ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. สามหมู่บ้าน และประชาชนร่วมงาน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กันจุ . เปิดเทอม

    วันจันทร์ ที่ 16 พ.ค. 59 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กันจุ . เปิดเทอมพร้อมประชุมผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 5 ตำแหน่ง

1.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5/6 จำนวน 1 ตำแหน่ง

3.นิติกร 3-5/6  จำนวน 1 ตำแหน่ง

4.นักวิชาการศึกษา 3-5/6 จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

  (ติดต่อ อบต.กันจุ ในวันเวลาราชการ ตามเบอร์โทรที่แจ้งใว้)

 

 

                                                                                                                     

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

 

โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ฯ หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างประปาฯ หมู่ที่ 5

โครงการขึ้นรูปถนนใหม่พร้อมลงลูกรังฯ หมู่ที่ 6 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 

โครงการปรับปรุงพื้นที่ลงลูกรัง (เตรียมสร้างหอประชุม) อบต.กันจุ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกันจุ หมู่ที่ 1 ฯ  

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.กันจุ ฯ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคร้อ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคร้อ ฯ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์เจริญ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านซับบอน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเขารวก 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเนินเสรี 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหนองแดง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านซับบอนใต้ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านดงก้านตาล

โครงการก่อสรา้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 ฯ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งสีทม

สอบราคาจ้างเหมาโครงการย้ายประปาหอถังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร